RELACJE INWESTORSKIE

WALNE ZGROMADZENIE
POLKON S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki Polkon S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000807735 (zwana dalej również: „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „WZA”)na dzień 30.08.2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Traut w Legnicy, przy ul. Bilsego 7 lok 4.

W związku z powyższym załączamy wzory dokumentów.

1. Ogłoszenie 30.08.-1

2. Uchwały – POLKON WZA 30.06(1)

Verified by MonsterInsights